Zaštite svoja prava u 4 koraka

Obratite se trgovcu.

Svaki građanin Crne Gore se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrosača – pri kupovini garderobe, električnih uređaja, hrane…

Potrošač očekuje da za svoj novac dobije odredjeni kvalitet usluge koju dobija, odnosno robe koju kupuje. Kvalitet podrazumijeva sigurnost, pouzdanost, ispravnost i pogodnost za upotrebe robe i djelatnost usluge.

Međutim, ukoliko dođe do nesposobnosti proizvoda ,nepoštovanja ugovora, garancije, računa ili drugih ličnih razloga, imate pravo da podnesete prigovor trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod. Prigovor možete podnijeti po Zakonu o zaštiti potrošača, u sljedećim rokovima:

  • za nesaobraznost robe ugovoru, u roku od dvije godine od dana kada ste preuzeli robu;
  • u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista;
  • na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa, a za usluge od javnog interesa (distribucija i snabdijevanje električnom energijom, gasom, toplotom i vodom i sl.), u roku od 15 dana od dana prijema računa.

Kupovina proizvoda kod trgovca može se utvrditi na osnovu računa o kupljenom proizvodu, ugovora o prodaji, garantnog lista ili na drugi odgovarajući način (izvodom iz fiskalne kase, poslovne i druge odgovarajuće dokumentacije). Prigovor se podnosi na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju.

Trgovac je dužan da Vam omogući podnošenje pisanog prigovora, kao i da Vam izda pisanu potvrdu o prijemu prigovora.

Trgovac je dužan da Vam, bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od prijema prigovora, odgovori u pisanoj formi, na papiru ili nekom drugom, Vama dostupnom, trajnom mediju, sa izjašnjenjem o sadržini zahtjeva iz prigovora i predlogom za njegovo rješavanje.

Trgovac je dužan da opravku ili zamjenu izvrši u primjerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, u protivnom imate pravo da zahtijevate umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

Ako u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe obavijesti trgovca o nesaobraznosti robe, imate pravo da po svom izboru zahtijevate opravku, zamjenu, umanjenje cijene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

Obratite se inspekciji.

Ukoliko trgovac ne odgovori na Vaš prigovor u roku od 8 dana, ili Vam odbije prigovor, sledeći korak je obraćanje Upravi za inspekcijske poslove. Istoj možete podnijeti zahtjev za zaštitu potrošačkih prava.

Pored upravnih mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, nadležni inspektor će rješenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrđene nepravilnosti, odrediti rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti, i kazniti ga propisanom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da nepravilnost.

Kada se u postupku po Vašoj žalbi ne može utvrditi povreda prava koja se odnose na saobraznost proizvoda, garanciju i štetu na proizvodu datom na popravku, povreda tih prava može se dokazivati vještačenjem nadležnih stručnih organizacija ili angažovanjem ovlašćenog sudskog vještaka.

Ako nadležni inspektor, na osnovu pomenutih sprovedenih radnji, nije u mogućnosti da utvrdi da se radi o povredi prava potrošača iz Zakona o zaštiti potrošača, ili ako utvrdi da se ne radi o povredi prava potrošača iz pomenutog zakona, o tome će donijeti rješenje i uputiće Vas da zaštitu svojih prava možete tražiti u sudskom ili, ako su za to ispunjeni uslovi predviđeni zakonom, u vansudskom postupku.

Vansudsko rješavanje

Ukoliko Vam inspekcija ne riješi problem, sledeći korak je vansudsko rješavanje spora.

Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova obavlja Privredna komora Crne Gore.

Uslovi za vansudsko rješavanje potrošačkih sporovva su:

  1. Da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem riješi predmet spora.
  2. Da su se potrošač i trgovac sporazumjeli da će spor riješiti pred tijelom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

Sudska zaštita. Ukoliko vam nije pomogao nijedan od prethodnih koraka, predstoji vam sudska zaštita.