Rezultati ankete o pravima potrošača pri online kupovini!

U okviru projekta ,,POŠTUJTE SVOJ NOVAC” koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a realizuje NVO Multimedijal Montenegro, sprovedeno je istraživanje o pravima potrošača pri online kupovini na uzorku od 200 ispitanika. Ispitivanje je sprovedeno u Opštinama Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin i obuhvaćena je populacija do 30 godina. Upitnik je bio
otvorenog tipa, sa ukupno 24 raznovrsnih pitanja. Na osnovu analize dobijenih rezultata, skoro 77% ispitanika je upoznato sa svojim potrošačkim pravima, dok 23% ispitanika još uvijek ne zna koja su njihova prava. Skoro 53% ispitanika je stava da su informacije o pravima potrošača nedostupne, i da čak 81% anketiranih nikada nijesu pokušali da ostvare svoje potrošačko pravo. Kako je online trgovina sve popularnija, tako je i većina ispitanika istu već i obavila.

Prema analiziranom uzorku, 91% ispitanika je već kupovalo na internetu, i 76 % je upoznato sa konceptom same trgovine. Skoro 159 ispitanika koristi interent svaki dan, ali mišljenja oko institucije koja je zadužena za sprovođenje zakona o pravima potrošača su bila relativno podijeljena i u malom broju je odgovor bio tačan. Često se dešava da poručeni proizvod ne ispunjava očekivanja pa poručilac želi povraćaj, od 200 ispitanika 57% njih nikada nije vratilo proizvod dok 43% ispitanika je vraćalo proizvod iz razloga što ne odgovara opisu koji je bio predstavljen.
Plaćanje prilikom online kupovine je i dalje diskutabilna tema, pa se kupci ipak opredjeljuju za plaćanje prilkom dostave, i to u procentu od 78%. Nedostatak vremena je najčešći razlog zbog kojeg se kupuje online, a ono što dominira pri online kupovini su: odjeća, obuća i nakit.

Istraživanje Januar – April 2022.

Višemjesečno istraživanje koje je sprovedeno u Bijelom Polju  na uzorku od 200 ispitanika pokazalo je da preko 55% bjelopoljaca nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, a da su najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima.  Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta ,,Vodič za zaštitu prava potrošača u opštini Bijelo Polje“  koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga  NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). 

Rezultati istraživanja su pokazali da se nije dovoljno radilo na informisanju građana i njihovoj edukaciji u prethodnom periodu. Nada se da će kampanja koja je pokrenuta od strane NVO MNE i kampanje koju realizuje uprava za inspekcijske poslove sa više partnera promijeniti situaciju na bolje.

 Za potrebe istraživanja koristili smo metodu zatvorenog upitnika sa 26 pitanja na uzorku od 200 ispitanika.  Cilj istraživanja je bio da saznamo  koliko su građani upoznati sa svojim pravima, koliko ih koriste i sa kojim su to uslugama i trgovačkim objektima najmanje zadovoljni.  Moram istaći da su rezultati katastrofalni i da je ovo pokazatelj da se mora udruženo i sistematski raditi na edukaciji građana i uspostavljanju dugoročnih servisa koji će obezbijediti građanima na lokalnom nivou da ostvare svoja potrošačka prava kako bi se smanjile zloupotrebe zbog nedovoljne informisanosti i nepoznavanja zakonske regulative. Istraživanje je pokazalo da 55% ispitanika nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, preko 50% ispitanika smatra da su ugovori koje potpisuju sa kompanijama i korporacijama nedovoljno jasno i nedvosmisleno napisani, a 55% ispitanika ne čita do kraja ugovore koje potpisuje.  Čak 76% ispitanika smatra da ako se prekine isporuka struje ili interneta duže od 3 sata, da je potrebno smanjiti račun za taj mjesec. Preko interneta proizvode poručuje 56% ispitanika od čega je 44% odjeća, a 27% ispitanika da je najveći problem predugo čekanje na isporuku, dok čak 46%  ispitanih nije uspjelo da zamijeni proizvod jer nije ispunio njihova očekivanja. Na pitanje sa čijim uslugama ste najmanje zadovoljni ispitanici su odgovorili sljedeće: Supermarketi 25%, osiguranja 12%, EPCG 11%, telekomunikacije 34%, banke 18%.

Rezultati kompletnog istraživanja dostupni na projektnom sajtu www.pravapotrosaca.me i sajtu organizacije www.mmne.me

Istraživanje
Istraživanje
Istraživanje